Så funkar det

Lönesamtalet i all ära, men resten då? Varifrån kommer pengarna som kan bli lönehöjning för dig? I filmen till höger kan du se hur kollektivavtalet bidrar till att det finns pengar för dig att förhandla om. Här nedanför följer vi pengarnas väg från centrala avtal mellan arbetsgivarorganisationer och facken via din bransch, din arbetsplats, din avdelning ända tills de når dig i ditt lönesamtal.

Lön är priset på arbete

Lönen fastställs på arbetsmarknaden som kan jämföras med en varumarknad. Arbetsgivaren köper arbetstagarens tjänster, medan arbetstagaren säljer sina tjänster. Arbetsmarknaden handlar om utbud och efterfrågan på arbetskraft och hur priset på arbetskraft sätts, det vill säga lön och andra arbetsvillkor. Priset för arbetskraften är viktig dels för arbetstagarnas personliga ekonomiska välfärd men också för företagandet och näringslivet.

Lönebildning

Lönebildning är den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden. Lönenivån i ekonomin förändras när utbudet av eller efterfrågan på arbetskraft förändras. Lönen kan ses som resultatet av en lång process av avvägningar på olika nivåer som kan påverka den ekonomiska tillväxten.

Den svenska modellen

Denna modell innebär bland annat att löner och andra arbetsvillkor styrs mer genom kollektivavtal än genom lagar.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan olika parter på arbetsmarknaden. När flera förhandlingar om olika kollektivavtal pågår samtidigt brukar detta kallas en avtalsrörelse. När ett kollektivavtal väl har skrivits under så får parterna inte längre ta till några stridsåtgärder så länge avtalet gäller. Då gäller fredsplikt.

Löneavtal

Nästan alla central kollektivavtal innehåller ett löneavtal som reglerar hur lönerna ska fastställs på just det område som avtalet avser. Lönerna förhandlas vanligt vis på två nivåer: centralt och lokalt. Slutligen sätts normalt lönenivån genom lokala löneförhandlingar och individuella lönesamtal/löneförhandlingar.


Ett löneavtal är en plattform för dig att utgå ifrån

Det centralt överenskomna löneavtalet innehåller löneökningsnivåerna samt principer för hur den årliga lönebildningen i företaget ska gå till. Löneavtalet innehåller många olika komponenter:

 • Lägsta lön
  Vilken lägsta månadslön en heltidsanställd medlem är garanterad.
 • Lägsta lönehöjning
  Garanterar att medlemmens löneökning ska uppgå till en bestämd summa vid lönerevisionen.
 • Lönekriterier
  De faktorer som bedöms och ligger till grund för individuell lönenivå.
 • Löneökningsutrymme (Lönepott)
  Potten fördelas individuellt
 • Lönerevisionstidpunkt
  Tidpunkten då lönen ska revideras – vanligen en gång per år.
 • Löneprinciper
  De centrala parternas gemensamma uppfattning om vilka principer som ska gälla för lönesättningen lokalt.
 • Löneprocess
  Överenskomna arbetsformer för det lokala arbetet med att möta de krav och intentioner som finns i avtal och lagstiftning gällande löner och lönesättning på företaget.
 • Lönesamtal
  Ett regelbundet återkommande samtal mellan chef och anställd om hur arbetet utförs, vilka resultat som förväntas och vilken kompetensutveckling som behövs för att kunna göra ett bra/bättre jobb och därmed förbättra lönen.

Så sätts din individuella lön

Ofta bedöms anställda arbete utifrån tidigare formulerade mål och förväntningar. Marknadskrafterna har också betydelse. Markandskrafterna innebär att om det finns få arbetstagare som har de kunskaper som arbetet kräver så kan lönen bli högre. Dessutom är det viktigt hur företaget går ekonomiskt och var i landet det ligger. Lönen påverkas dessutom av en rad andra faktorer som har med arbetet och sättet att utför arbetet att göra. Exempelvis:

 • Arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad
 • Kunskap/erfarenhet
 • Idérikedom, förmåga till problemlösning och pedagogiska färdigheter
 • Olika typer av ansvar, exempelvis ansvar för ekonomi, verksamhetsansvar, personalansvar, ansvar för teknik, information eller materiella tillgångar
 • Förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta

Förutsättningarna för att kunna ha ett bra lönesamtal förbättras om det finns ett tidigare utvecklingssamtal som grund att följa upp.

Om det finns fackklubb på arbetsplatsen, sker lönesamtalet mellan arbetstagare och chef innan fackklubben och företaget förhandlar om lönerna. I lönesamtalet ska arbetstagaren och chefen gå igenom och diskutera vad som krävs för en högre lön samt gå igenom arbetsresultat under det gångna året.

Bli medlem, få lönecoachning

Alla som är medlemmar kan få personlig coachning inför lönesamtalet. Läs mer här eller ring 0770-870 870.